CRW_3070BW
7/26
Meta
Buckskin Gulch, a fun hike through the slot canyon.
EXIF
Show Image Data